DB V 200 117

Jernbaner | Eisenbahnen | Railways

db2211175.jpg (39149 bytes)
Photo, Archive Niels-Folke Vallin

Tilbage - Zurück - Back