DB V 200 039

Jernbaner | Eisenbahnen | Railways

db2200398.jpg (39149 bytes)
Photo, Archive Niels-Folke Vallin

Tilbage - Zurück - Back