DB BR 220 010-3

db2200103-1.jpg (17407 bytes)
DB BR 220 010-3, Neustadt (Ostholstein), D. Photo Niels-Folke Vallin 1977
db2200103-2.jpg (15010 bytes)
DB BR 220 010-3, Neustadt (Ostholstein), D. Photo Niels-Folke Vallin 1977

Tilbage | Zurück | Back